AUTOARVONNAN SÄÄNNÖT

Osallistumalla Autoliike Lähdemäen (jäljempänä järjestäjä) ja Radio Vaasan (jäljempänä järjestäjä) autoarvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity millään tavalla Facebookiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta.

JÄRJESTÄJÄ
Arvonnan järjestää Autoliike Lähdemäki Oy, Y-tunnus 0183187-7, Myllärinkatu 11 ja 18, 65100 Vaasa, p. 06 318 3500. Radio Vaasa, Y-tunnus 1637087-4, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa, p. 06 320 3910.

KAMPANJA-AIKA
Päivityksen julkaisusta arvontapäivään 13.10.2019 klo 22.00.

OSALLISTUMISKELPOISUUS
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat, 18 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt, pois lukien järjestäjän työntekijät ja muiden tämän kampanjan toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät sekä näiden perheenjäsenet. Arvontaan osallistuvalta edellytetään Suomessa voimassaolevaa ajokorttia, joka tarkistetaan palkintoa luovutettaessa.

OSALLISTUMINEN
Arvontaan voi osallistua tykkäämällä Autoliike Lähdemäen Facebook-sivusta sekä kommentoimalla alkuperäistä arvontapäivitystä, joka on julkaistu Autoliike Lähdemäen Facebook-sivulla ja Radio Vaasan kotisivuilla www.radiovaasa.fi/kilpailut. Osallistua voi myös autoliikkeessä. Arvontapostauksessa ilmoitetun päättymisajankohdan jälkeen tehtyjä toimenpiteitä, tai toimenpiteitä, jotka rikkovat näitä sääntöjä ei lasketa mukaan arvontaan. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit. Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä se edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

PALKINTO JA ARPAJAISVERO
Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1 kpl) Nissan Leaf -sähköauto, (vuosimalli 2019, katsastettu ja huollettu) kahdeksi (2) viikoksi käyttöön. Auto on Autoliike Lähdemäen omaisuutta myös käyttöoikeuden ajan. Järjestäjä käyttää autoa luovutushetkeen saakka esittely- ja markkinointitarkoituksiin. Uuden vastaavan auton arvioitu arvo on noin 40 000€. Mahdollisista veroista tai lakisääteisitä maksuista vastaa palkinnon järjestäjä yhteistyökumppaneineen.

ARVONNAN SUORITTAMINEN JA PALKINNON LUOVUTUS
Arvonta suoritetaan 14.10.2019 klo 12.00 jälkeen. Voittajaan otetaan yhteyttä Facebook-yksityisviestillä tai puhelimitse. Jos voittajaa ei saada tavoitettua seitsemän (7) päivän kuluessa arvonnan päättymisestä, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja osallistujien joukosta. Voittajalla on myös oikeus olla vastaanottamatta palkintoa, jolloin arvotaan uusi voittaja. Tällöin oikeus palkintoon raukeaa. Korvaavaa voittajaa koskevat samat säännöt kuin alkuperäistäkin voittajaa. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle.

Palkinto tulee noutaa järjestäjän liiketiloista Myllärinkatu 11, 65100 Vaasa, tai muusta järjestäjän ilmoittamasta paikasta viikon kuluessa arvonnasta. Palkintona oleva auto luovutetaan voittajalle arvontamateriaaleissa esiintyvän kuvan mukaisena voimassaolevaa ajokorttia vastaan. Auton käyttö on sallittua vain Suomessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Voittaja vastaa itse kaikista palkinnon noutamiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon luovutus kuvataan. Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen, että hänen nimensä ja palkinnon luovutuskuva voidaan julkaista ilman eri korvausta järjestäjien internet-sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa järjestäjien käyttämissä medioissa. Järjestäjä edellyttää voittajaa arvioimaan käytön päätteeksi autoa. Tätä arvioita voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin edellä kuvatulla tavalla. Auton arviointia helpottamaan järjestäjä antaa voittajalle erilliset ohjeet.

JÄRJESTÄJÄN JA VOITTAJAN VASTUUT
Osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä järjestäjän yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa arvontapalkinnon tai sen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi millään perusteella ylittää arvonnan palkinnon määrää tai arvoa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittaja vastaa kaikista voiton hyväksymiseen ja käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, kuten lataus-, matka-, majoitus- tai muista kuluista.

Autoliike Lähdemäki tarjoaa voittajalle mahdollisuuden ladata autoa ilmaiseksi liikkeen omassa latauspisteessä osoitteessa Myllärinkatu 11, 65100 Vaasa.

VAKUUTUKSET JA VAHINGONKORVAUSVASTUU
Auto on täysi vastuuvakuutettu. Auton voittajan vakuutuksen omavastuu on 850€. Auton voittaja on henkilökohtaisesti vastuussa ajoneuvosta. Auto tulee palauttaa samassa kunnossa. Autoa ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Auto tulee säilyttää lukittuna.

MUUT EHDOT
Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen arvontaan hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli arvonnan viestintämateriaaleissa, joissa kampanjasta on viestitty, löytyy jokin virhe, kampanjan järjestäjä, yhteistyökumppanit, myymälä tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Kampanjan järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä. Järjestäjät pidättävät oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

 

REGLERNA FÖR BILLOTTERIET

Genom att delta i Bilaffär Lähdemäki (arrangör) och Radio Vaasas (arrangör) billotteri godkänner deltagaren lotteriets regler och förbinder sig att följa dem samt arrangörernas beslut med hänvisning till lotteriets regler. Lotteriet är inte sponsorerat, rekommenderat eller hanterat av Facebook ej heller har det något med Facebook att göra. Varje deltagare godkänner att Facebook inte har något ansvar för lotteriet.

ARRANGÖRER
Lotteriet ordnas av Bilaffär Lähdemäki Oy, FO-nummer 0183187-7, Mjölnaregatan 11 och 18, 65100 Vasa, tel 06 318 3500. Oy Radio Vaasa Ab, FO-nummer 1637087-4, Hovrättsesplanaden 16, 65100 Vasa, tel 06 320 3910.

KAMPANJTID
Från begynnelsedagen av lotteriet till utlottningsdagen 13.10.2019 klo 22.00.

BERÄTTIGANDE ATT DELTA

I lotteriet kan alla i Finland fastbosatta, 18 år fyllda privatpersoner deltaga, förutom arrangörernas arbetstagare, samt deras familjemedlemmar. Av deltagarna fordras ett ikraftvarande finskt körkort, som kontrolleras vid överlåtandet av priset.

ATT DELTA

Man kan delta i lotteriet genom att gilla och kommentera den ursprungliga uppdateringen om lotteriet på Bilaffär Lähdemäkis Facebooksida eller via Radio Vasas hemsida www.radiovaasa.fi/kilpailut. Man kan delta i också i bilaffär. Efter att lotteriet avslutats kan inte nya deltagare ansluta till lotteriet eller åtgärder som bryter mot reglerna räknas inte med i lotteriet. Arrangörerna har rätt att radera osakliga kommentarer. Att delta är gratis, och det kräver inte att en produkt eller tjänst köpes.

PRISET OCH LOTTERISKATT

Bland alla som deltar utlottas en (1 st) Nissan Leaf-elbil (årsmodell 2019, besiktad och servad) för användning i två (2) veckor. Arrangören använder bilen till och med leveransdatum som provkörningsbil och för marknadsföringsändamål, värdet på en ny motsvarande bil är cirka 40 000€. Bilen är bilaffär Lähdemäkis egendom men vinnaren får nyttjanderätt till bilen för två veckor. Eventuella skattepåföljder eller lagstadgade betalningar erläggs av arrangören med samarbetspartner.

GENOMFÖRANDET AV LOTTERIET OCH PRISETS ÖVERLÅTANDE

Dragningen sker den 14.10.2019 efter klockan 12.00. Vinnaren kontaktas via Facebooks privatmeddelande eller per telefon. Om arrangören inte lyckas få kontakt med vinnaren inom sju (7) dagar från lotteriets avslutning har arrangören rätt att lotta ut en annan vinnare bland alla deltagare. Vinnaren kan också vägra att ta emot vinsten, då lottas vinsten ut på nytt. Då upphör också rätten till vinsten. För den nya vinnaren gäller samma regler som för den ursprungliga vinnaren. En vinst som inte blivit utlöst ersätts inte, vinsten kan inte bytas till pengar eller överflyttas till tredje part.

Vinsten bör avhämtas från arrangörens affärsutrymme Mjölnaregatan 11, 65100 VASA eller från annan plats som arrangören meddelat inom en vecka från dragningen. Vinsten i egenskap av en bil överlämnas till vinnaren såsom den visats i lotterimaterialet mot uppvisande av körkort. Användandet av bilen är endast tillåtet i Finland, exklusive Åland. Vinnaren ansvarar själv för eventuella kostnader som kan uppkomma för att hämta ut vinsten. Överlåtandet av bilen fotograferas. Genom att godkänna mottagandet av vinsten godkänner vinnaren att hens namn och vinstens överlåtelsebilderna används offentligt på internetsidorna, i sociala medier samt andra medier som arrangören använder utan ersättning. Arrangören ber vinnaren kommentera användningen av bilen efter att vinsten returneras. Kommentarerna över bilen kan användas i marknadsföringen i enlighet med tidigare text. För att underlätta värderingen kan arrangören ge vinnaren skilda direktiv.

ARRANGÖRENS OCH VINNARENS ANSVAR

Deltagarna befriar arrangören samt arrangörens samarbetspartner från skador som orsakats eller som sägs ha orsakats av deltagandet i denna utlottning. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador som vinsten eller användningen av vinsten kan ha orsakat. Arrangörens ansvar kan på ingen grund överstiga vinstens värde. Arrangören ansvarar inte för datatekniska problem eller hinder att delta i utlottningen eller mottagandet av vinsten. Vinnaren ansvarar för alla kostnader som hänför sig till vinsten så som laddnings-, rese-, övernattnings-, eller liknande kostnader.

Bilaffär Lähdemäki erbjuder vinnaren möjlighet att ladda bilen gratis vid affärens laddningspunkt på adressen Mjölnaregatan 11, 65100 Vasa.

FÖRSÄKRINGAR OCH ANSVAR FÖR SKADE-ERSÄTTNING

Bilen har en helriskförsäkring. Försäkringens självrisk är 850€. Vinnaren av bilen är personligen ansvarig för bilen. Bilen återlämnas i samma skick som den avhämtades. Bilen får inte överlämnas åt någon utomstående. Bilen förvaras låst.

ANDRA VILLKOR

Lotterireglerna gäller alla deltagare. Ifall deltagaren blir misstänkt för missbruk eller för försök att ändra reglerna kan deltagarens deltagande makuleras utan skild anmälan. I händelse att det i arrangörernas material, var utlottningen marknadsförts, hittas fel, är kampanjens arrangörer, samarbetspartners, butiken eller tidigare nämnda samarbetspartners inte ansvariga för eventuella följder. Arrangörerna av kampanjen bibehåller rätten till regelförändringar vid eventuella uppkomna feltillfällen. Arrangörerna bibehåller rätten att ändra dessa regler. Ifall den svenskspråkiga översättningen skiljer sig väsentligt från den finska texten är det den finska texten som gäller.